Glädjande besked efter tillsyn

Skolinspektionen har i september genomfört tillsyn på Asperos skolor. Syftet med tillsynen är att kontrollera att skollag, förordningar och läroplaner följs.

Resultatet är mycket glädjande!
Av 13 undersökta områden är Aspero utan anmärkning på 10 punkter. På tre punkter konstaterar Skolinspektionen brister, som måste åtgärdas.

Aspero Karlskrona uppfyller Skolinspektionens krav helt utan anmärkningar.
Aspero Halmstad
 får påpekande om en punkt som brister: elevernas inflytande på undervisningens innehåll.
Aspero Göteborg får påpekande om två punkter som brister: rutiner för elever som behöver stöd och anpassning samt användning och utrustning av skolbiblioteket.

Vad tittar Skolinspektionen på?

Före tillsynen besvarar personal och elever enkäter som täcker ett stort antal områden, med för eleverna 42 och för personalen 57 frågeställningar.

Bland områden som undersöks finns  kategorier som ”Information om mål/veta vad som krävs”, ”Stimulans och utmaning”, ”Tilltro till elevens förmåga”, ”Anpassning efter elevens behov”, ”Delaktighet och inflytande”, ”Studiero/Trygghet/Förhindra kränkningar”, ”Stöd och anpassing”, ”Pedagogiskt ledarskap”/Utveckling av utbildningen” och ”Elevhälsa”. Enkäterna bildar en del av underlaget för inspektionen. Bland övriga underlag finns saker som betygsstatistik och examensbevis med mera.

För Halmstads och Karlskronas del undersöktes 3 områden. I Göteborg tittade man på ytterligare fyra områden. 

Under tillsynen gör man lektionsbesök och talar med elever, personal och skolledning. Dessutom går man igenom dokument och handlingsplaner. Efter tillsynen lämnar Skolinspektionen ett beslut om brister konstaterats eller inte. Man kan jämföra det med en bilbesiktning: inga pluspoäng för det som är bra, utan bara anmärkning eller inte.

Vad händer efter tillsynen?

För de punkter som Skolinspektionen har funnit brister, ska vi nu vidta åtgärder och senast i januari 2016 redovisa vad vi har gjort, hur det har gått och om allt inte är klart, hur vi avser att jobba vidare med frågorna.
De kritiserade punkterna hade vi redan fokus på sedan tidigare genom våra egna kvalitetsmätningar.

För Halmstads del arbetar vi med elevernas inflytande på flera plan, bland annat genom ett nybildat elevråd. Diskussioner med eleverna fortsätter för att öka inflytandegraden.

I Göteborg arbetar man sedan tidigare med individuell studiehandledning för elever som har svårt att nå målen. Det arbetet fortsätter och förtydligas, och en specialpedagog finns nu på plats sedan höstterminen 2015. 
Utveckling av skolbiblioteket har tidigare varit svårt av utrymmesskäl. I och med flytten till nya, sätts nu rutiner för användning av biblioteket i verket samtidigt som böcker och annan media kompletteras. 

Skola

Område

Åtgärd

Karlskrona

1. Undervisning och lärande

Ingen brist konstaterad

2. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Ingen brist konstaterad

3. Styrning och utveckling av verksamheten

Ingen brist konstaterad

Halmstad

1. Undervisning och lärande

Brist - inflytande 

2. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Ingen brist konstaterad

3. Styrning och utveckling av verksamheten

Ingen brist konstaterad

Göteborg

1. Undervisning och lärande

Ingen brist konstaterad

2. Extra anpassningar och särskilt stöd

Brist rutiner

3. Arbetsplatsförlagt lärande mm (yrkesprogram)

Ingen brist konstaterad

4. Bedömning och betygssättning

Ingen brist konstaterad

5. Trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande behandlning

Ingen brist konstaterad

6. Förutsättningar för lärande och trygghet

Brist skolbibliotek

7. Styrning och utveckling av verksamheten

Ingen brist konstaterad

Läs besluten här:
Aspero Göteborg          Aspero Halmstad          Aspero Karlskrona


 

 

 

Göteborg Halmstad Karlskrona Aspero